Welkom

Foto van de maand

Het park

Algemeen
Visie
Ambitie
Schenking Wollemia Nobilis
OV-wandeling Bieslandse Bos
Rondleidingen in 2020

Download


Bomen en struiken in het Park

Bomen en struiken in het park

VAKKEN

Afbeeldingen van - vakdelen van - het park

Beschrijving van de vakken in het park

NAMEN

Bomen en struiken in het park; Nederlandse namen en toelichting

Download


Bomen en struiken in het park; Nederlandse namen en plaatsnummers

Download


Bomen en struiken in het park; Wetenschappelijke namen en toelichting

Download


Bomen en struiken in het park; Wetenschappelijke namen en plaatsnummers

Download


Verantwoording Ton van Strien

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligers gezocht

Webmaster gezocht

Vrijwilligersplan

Download


Overige informatie

Openingstijden / adressen
Routebeschrijving
Wandelroute
Contactformulier
Colofon
Disclaimer

Links naar andere websites

Toelichting peilbesluit Hoogheemraadschap Delfland Bieslandse Bovenpolder (zie blz. 26)

Download


Wikipedia over Arboretum tuinen of parken

Wikipedia: Lijst met arboreta

Website Dendrologie

Dendrologie: Arboreta en botanische tuinen

Nederlandse tak van de Global Biodiversity Information Facility

SoortenBank: Dieren, planten en paddestoelen in Nederland

Inheemse en ingeburgerde plantensoorten in Nederland en Belgie

Tuinen in Nederland en BelgieError: Object required


Verantwoording bij de benaming en toelichting bomen en struiken

De bomen en struiken van Arboretum - Heempark Delft
Determinatie 2014-2016

Omdat er onzekerheid bestond over de juiste benaming van veel houtige gewassen in het park en omdat veel gegevens over de namen van de bomen en struiken verloren waren gegaan, heb ik na overleg met de betrokkenen vanaf de zomer van 2014 het park in kaart gebracht en de bomen en struiken gedetermineerd. Dit heeft tot gevolg gehad dat tientallen gewassen van naam zijn veranderd. Het resultaat van mijn determinatie treft u aan in de bijgaande lijsten en tekeningen.

Het is nog niet gelukt om alles op naam te brengen. Want sommige soorten en cultuurvariŽteiten hebben kenmerken die te weinig onderscheidend zijn, of zijn niet goed op naam te brengen omdat de literatuur tegenstrijdige informatie geeft. Daarnaast zijn sommige bronnen vooralsnog onbereikbaar omdat die zich bijvoorbeeld bevinden in de universiteit van Utrecht of Wageningen, en ik alle kosten zelf moet betalen. Soms heb ik vanwege de grote reisafstand (42 km.) een fenomeen in het park gemist, zoals de aanvang van de bloei, verlies van beharing of verkleuring van vruchten of bladstelen tijdens het seizoen. Ik heb vele bronnen gebruikt, maar de 14e druk uit 2012 van Dendrologie van de Lage Landen is leidend geweest. Voor een deel van de informatie ben ik afgereisd naar de collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en naar de bibliotheek van Esveld in Boskoop, de bibliotheek van de universiteit van Delft en naar het herbarium van de universiteit van Leiden.

Als er enige twijfel is over de juiste identiteit van een gewas, dan staat de wetenschappelijke naam tussen haakjes. Bij grotere twijfel wordt alleen het geslacht genoemd en wordt de wetenschappelijke soortnaam weggelaten. De reden wordt dan in de beschrijving vermeld. Bij veel gewassen heb ik ook de kenmerken ten behoeve van de determinatie opgesomd. Soms om aan te geven waarom het gewas mijns inziens niet de boom of struik is die in de oude lijst vermeld staat, maar anderzijds ook om de lezer de kans te bieden om zelf een oordeel te vormen over de juiste identiteit van een nog onbekende soort of cultuurvariŽteit. Als de Nederlandse naam tussen haken geplaatst is, dan is dat omdat die naam wel gangbaar is in de volksmond, maar niet officieel erkend is.

De overzichtskaart noemt 25 vakken. Elk vak heeft een eigen tekening waarop alle gewassen met hun naam staan vermeld en is voorzien van een lijst waarin elk gewas genoemd of beschreven wordt. Ik heb de vakken voor een betrouwbare oriŽntatie allemaal afgebeeld in de positie die correspondeert met de overzichtstekening, dus staand of liggend. Om alle gewassen met hun naam te kunnen vermelden, zijn de tekeningen opgeschaald naar een groot formaat.

Lang niet alle gewassen in de buitenste rand van het park zijn in de lijsten en tekeningen opgenomen. Het gaat hier om zogenaamd gemengd bosplantsoen dat vaak standaard als wortelgoed in windsingels en ruig plantsoen wordt aangeplant. Een opsomming zou neerkomen op nodeloze herhaling van alledaags gewas. Deze situatie geldt ook voor de beboste vakken van het Heemparkgedeelte. Om te voorkomen dat de tekeningen van deze vakken dan grotendeels leeg zouden blijven en daarmee sterk zouden afwijken van de tekeningen van het Arboretumgedeelte, heb ik hier alle gewassen opgenomen die de structuur van het vak bepalen.

Ton van Strien, 28-7-2016